Επενδυτικό πρόγραμμα Κύπρου

  • Home
  • Services
  • Επενδυτικό πρόγραμμα Κύπρου

Η Κύπρος παρέχει ένα νέο Πρόγραμμα Επενδύσεων για την απόκτηση της Κυπριακής Ιθαγένειας μέσω της πολιτογράφησης κατ ‘εξαίρεση. Το επενδυτικό πρόγραμμα είναι ένα από τα πιο ανταγωνιστικά προγράμματα στην Ευρώπη και οι αιτήσεις που υποβάλλονται αυξάνονται σημαντικά. Μέσω του Επενδυτικού Προγράμματος και συνολικής επένδυσης € 2.000.000, ο επενδυτής μπορεί να υποβάλει αίτηση για την απόκτηση της Κυπριακής Ιθαγένειας και αυτό ενσωματώνει τη συμμετοχή σε Εναλλακτικά Επενδυτικά Ταμεία (ΟΕΕ) και Εγγεγραμμένα Εναλλακτικά Επενδυτικά Ταμεία (RAIFs) ως κατηγορία εγκεκριμένων επενδύσεων . Ένα κριτήριο του Επενδυτικού Προγράμματος που πρέπει να πληρούται είναι μια ελάχιστη δωρεά 75.000 € στο Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας, καθώς και μια ελάχιστη δωρεά 75.000 € στην Κυπριακή Εταιρεία Ανάπτυξης Γης.

Απαιτήσεις επένδυσης

Η βασική απαίτηση επένδυσης είναι 2.000.000 € σε εγκεκριμένες επενδύσεις και 500.000 € σε κατοικία.

Επιτρεπόμενες επενδύσεις

Επενδύσεις σε ακίνητα
Η επένδυση σε ακίνητα περιλαμβάνει την επένδυση σε γη που θα μπορούσε να αναπτυχθεί, λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει επενδυτικό σχέδιο για ανάπτυξη. Αυτό το κριτήριο αποκλείει την αγορά γης που είναι συνεπής σε μηδενικές ζώνες ανάπτυξης.

Επενδύσεις σε ρυθμιζόμενα Ταμεία Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) και Εγγεγραμμένα Ταμεία Εναλλακτικών Επενδύσεων (RAIF)
Επενδύσεις σε Ταμεία Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) που είναι εγγεγραμμένα στην Κυπριακή Δημοκρατία, έχουν άδεια και ρυθμίζονται από την Επιτροπή Ασφαλείας και Ανταλλαγής Κύπρου και που επενδύουν αποκλειστικά στην Κύπρο καθώς και σε Εγγεγραμμένα Εναλλακτικά Ταμεία Επενδύσεων (RAIF), εγγεγραμμένα στη Δημοκρατία Κύπρος και επενδύστε αποκλειστικά στην Κύπρο.

Οικιστική, εμπορική και τουριστική ανάπτυξη
Αγορά ή κατασκευή ακίνητης περιουσίας είτε οικιστική είτε εμπορική και σχετίζεται με τον τουρισμό.

Συμμετοχή ή εγκατάσταση σε μια νέα ή υπάρχουσα Κυπριακή Επιχείρηση
Ο αιτών πρέπει να έχει αποκτήσει, ενσωματώσει ή συμμετάσχει σε επιχειρήσεις ή εταιρείες που κατοικούν και λειτουργούν στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Δραστηριότητες κατασκευής
Στο κριτήριο περιλαμβάνεται επίσης η επένδυση για την αγορά ή την κατασκευή κτιρίων ή για την κατασκευή άλλων έργων ανάπτυξης γης

Ανάπτυξη υποδομών
Επενδύσεις σε έργα υποδομής για την Κύπρο.

Επένδυση: 2 εκατομμύρια ευρώ | Κατοικία: 0,5 εκατομμύρια ευρώ | Δωρεές: 150.000 € | Περίοδος διατήρησης επενδύσεων: 5 έτη | Χρονοδιάγραμμα: 6 μήνες

Συμπληρωματικές υπηρεσίες

Συμβουλευτική για τα απαιτούμενα οικονομικά κριτήρια και προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται ανάλογα με τις συγκεκριμένες προσωπικές περιστάσεις.

Εξετάστε την επιλεγμένη επενδυτική επιλογή του αιτούντος για να καθορίσετε τον πιο αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο για να επιτύχετε τα απαραίτητα οικονομικά κριτήρια.

Σύνταξη και υποστήριξη της προετοιμασίας και υποβολής όλων των απαιτούμενων
έγγραφα.

Σύνταξη εργασίας, ενοικίασης, αγοράς και άλλων συναφών συμβάσεων.
Κολλάμπο

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον κ. Χρήστο Α. Καρά στη διεύθυνση ckaras@karas-law.com ή την κυρία Polivia Trikomitou στο polivia@karas-law.com


Κυπριακό επενδυτικό πρόγραμμα
Λήψη αρχείου PDF

Contact Us